JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

sikkerhed1

Sikkerhedsregler ved søaktivitet under KFUM Spejderne

Sikkerhedreglerne står i KFUM Spejdernens bestemmelser nr. 9 stk. 2

Alle grupper/centres råd/bestyrelser, der har sejlaktiviteter skal udarbejde en organisationsplan for sejleraktivitet, hvoraf det fremgår hvem der er sejladsansvarlig overfor råd/bestyrelsen og en liste over godkendte fartøjsfører og ansvarshavende for en sejleraktivitet. Det er råd/bestyrelse der udpeger den sejladsansvarlig.
Det anbefales at den sejladsansvarlige kan dokumenterer de for bådtypen relevante sejladskompetencer i form af f.eks statskontrolleret duelighedsprøve, speedbådscertifikat etc. 

Fartøjsfører/Aktivitetsansvarlig
Det er den sejladsansvarlige, der skal lave en liste over godkendte fartøjsfører/aktivitetsansvarlig til de enkelte bådtyper.

Fartøjsføreren skal sikre at båd, sejl og tovværk i henhold til sikkerhedsinstruksen for det pågældende fartøj er i forsvarligt stand inden sejladsen.

Fartøjsføreren skal sikre at sikkerhedsudstyr i henhold til sikkerhedsinstruksen for det pågældende fartøj er tilstede og i forsvarligt stand.

Fartøjsføreren skal inden sejladsen indhente viden om besætningens færdigheder til søs, incl. om hvem der kan svømme.

Det er fartøjsførerens ansvar at alle ombord bærer redningsvest i henhold til sikkerhedsinstruksen for den påtænkte sejlads.

Fartøjsføreren skal inden afgang sikre at der er kontakt til en person til lands, der ved hvordan man tilkalder hjælp. Dette gøres bl.a. ved opkald via radio eller mobiltelefon.

Fartøjer
Alle fartøjer mellem 2,5 og 24 meter, der benyttes til sejleraktivitet under KFUM Spejderne, bygget efter den 16. juni 1998 skal være CE-mærkede. Kanoer og kajakker bliver dog ikke CE-mærket, mens meginjoller, optimistjoller, robåde osv. altså skal være mærket.

For ældre fartøjer anbefales, at de sikkerhedsmæssige krav til CE-mærkningen er opfyldt. F.eks anbefales det, at i meginjoller er der faste flydetanke og ballasten er fastgjort under bundbrædderne.

Selvbyggede fartøjer (risbåde, tømmerflåder m.v.)

 Fartøjer skal være forsynet med flydemidler i en sådan mængde og af en sådan beskaffenhed, at de kan holde fartøjet flydende med udstyr og personer.

Sikkerhedsinstruks
Den sejladsansvarlige skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for hver fartøjstype og aktivitetstype.
Grupperåd/centerbestyrelse skal efterfølgende godkende disse.

Skal centret/gruppen have en events, hvor rammer og eller vilkår er ændret i forhold til de beskrevne, udarbejdes en særlig sikkerhedsinstruks for det pågældende arrangement.

 

Sikkerhedsinstruksen skal indeholde følgende punkter:

 

1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person.

 

2) Sejladsaktiviteter.

 

3) Identifikation af risici.

 

4) Tiltag til at imødegå risici.

 

5) Beskrivelse af fartøj og udrustning.
6) Besætningen og dens kompetencer.

 

7) Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer.

 

8) Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke.

 

9) Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker.

 

10) Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion.

 

11) Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start.

 

12) Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker.

 

Søfartsstyrelsens skabelon ”Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer” benyttes til udarbejdelsen. 

 

”Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks.” og skabelon kan downloades fra  De Sejlende KFUM Spejdere´s hjemmeside

 

 Sejlperioden er for KFUM Spejderne indenfor tidsrummet 15. april til 30. oktober.

 

Ved sejladsaktivitet under KFUM Spejderne benyttes ALTID Rednings- eller svømmevest af alle. Veste, der er ratmærket eller SOLAS-, DVN eller CE-mærket kan anvendes. Redningsvesten skal passe i størrelse til brugeren og være korrekt lukket.

 

 Forsikring
Alle medlemmer af KFUM-Spejderne er omfattet af korpsets kollektive ansvarsforsikring, der dækker hvis man kommer til skade ved en aktivitet.

 

 

Yderliggere vejledning kan hentes på søfartsstyrelsens hjemmeside.

 

Visninger: 1144